By using our site, you consent to the use of cookies that help us deliver better services.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Ľubomír Kováč – UNICO – Obchodno-montážna firma, Športová 7, 971 01 Prievidza

IČO: 33783403

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (informovanie o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách)

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

  1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci a potenciálni zákazníci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa stavby, adresa bydliska.

 

  1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (predovšetkým sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Iný oprávnený subjekt

 

všeobecne záväzný právny predpis podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

 

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

 

 

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

  1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

 

  1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov od ich získania / ukončenia 10. kalendárneho roku v ktorom boli osobné údaje poskytnuté.

 

  1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na aizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

  1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť aizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

  1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o

novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

 

V prípade, ak má dotknutá fyzická osoba menej ako 16 rokov, môže svoje osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom jej zákonného zástupcu.

 

V prípade, že bude medzi dotknutou fyzickou osobou a našou spoločnosťou dohodnutá bližšia vzájomná spolupráca, budú podmienky ochrany osobných údajov špecifikované a informované dotknutej fyzickej osobe na mieru pre konkrétny daný prípad.